Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Koncepcja pracy przedszkola

PODSTAWA PRAWNA: 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324). 

ŹRÓDŁO POWSTANIA KONCEPCJI:

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana by spełnić  wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz  ewaluacja pracy

dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, ankiety.

POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA:

Nasze przedszkole to  samodzielna placówka w  miejscowości Nowa Wieś Lęborska  z  filią w  Lubowidzu.

Na terenie naszej gminy prowadzimy działalność opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczną  dla 200 dzieci,  dysponując salami dla każdej grupy wiekowej.
Atutem jest plac zabaw z nowoczesnym sprzętem, który zaspokaja  potrzebę ruchu i przynosi  radość w zabawie. 

Placówki  oddalone są  od siebie ok. 8 km. 
Społeczność w gminie jest ludnością napływową z różnych stron Polski.

W ostatnich latach  obserwuje się  wzmożony rozwój budownictwa   rodzinnego.

Ponadto powstają małe i średnie firmy, które prosperują  na terenie gminy i Lęborka. 

Zaletą przedszkola w Lubowidzu jest jego położenie.

Bliskość jezior , lasów oraz gospodarstw rolnych, wspaniałych siedlisk  różnorodnego ptactwa wpływa na atrakcyjność zajęć oraz wycieczek organizowanych w przedszkolu.
Natomiast przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej  położone jest w dolinie rzeki Łeby.

Oddalone 25 km od morza Bałtyckiego, wydm ruchomych, parków krajobrazowych ze Słowińskim Parkiem włącznie.

Na terenie powiatu  funkcjonuje wiele zakładów np. cegielnia, wysypisko odpadów.                    
Z biegiem lat zostały one zmodernizowane i przekształcone. Powstała sortownia śmieci i związany z nią recykling.

Na terenie gminy działają różne zakłady usługowe :tartak drzewny, gospodarstwo rolne Szkoły Żywienia i Agrobiznesu z Lęborka, poczta, bank, zakład wulkanizacji , punkt weterynaryjny, piekarnia, drukarnia, Urząd Gminy, Przychodnia lekarska. 
Dostęp do mediów  warunkuje bliskość miasta,  telewizja  kablowa, internet, redakcja lokalnego czasopisma.
Mieszkańcy to społeczność wykształcona na różnym poziomie mająca różnorodne wyobrażenia o pracy przedszkola, mająca różnorodne  oczekiwania wobec wychowania i opieki

Jest ona również  różnorodna kulturowo ale przeważają tu Kaszubi.

Kultywowane są tradycje  które przekazywane są  z pokolenia na pokolenie.

 

O  PRZEDSZKOLU:

Pracownicy przedszkola to 31 osoby. 

Kadra pedagogiczna   zatrudniona w placówce to osoby  z wyższym wykształceniem magisterskim:

 • 7 osób to nauczyciele dyplomowani,
 • 2 nauczyciel mianowany,
 • 6 nauczycieli kontraktowych

Dodatkowo zatrudnia się  nauczycieli rytmiki i tańca.

Ponadto zatrudnionych  w naszej placówce pracowników niepedagogicznych wspomagają osoby  z Urzędu Pracy.
Jesteśmy nowoczesną placówką w której praca dydaktyczna zgodna jest z nową podstawą programową.
Dla nas najważniejsze jest podmiotowe a nie przedmiotowe traktowanie dziecka, respektowanie jego praw,  rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Wierzymy, że :

„W każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim jakim jest, z cała jego indywidualnością .”

Dlatego staramy się  podejmować  wiele działań zmierzających do harmonijnego rozwoju zarówno pod kątem emocjonalnym , społecznym jak i  poznawczym.

Oprócz prowadzonej diagnozy i obserwacji ,w pracy  wykorzystujemy  własne programy:

 • Program  Profilaktyczny
 • Program „Żyj w zgodzie ze sobą”
 • Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”
 • Program adaptacyjny „Jestem w przedszkolu”

Również sięgamy po zabawy, które świetnie się sprawdziły.

Jesteśmy kreatywne, lubimy zdobywać nowe doświadczenia  i kwalifikacje.

Promujemy twórcze podejście do rozwijania osobowości dzieci , pobudzamy do działania we wszystkich sferach aktywności.

Dlatego dzieci  biorą udział w licznych przeglądach,  konkursach na terenie gminy i powiatu, odnosząc wymierne sukcesy.

Pragniemy by dzieci  odnosiły  sukcesy  na różnych płaszczyznach na miarę swoich sił i własna pracą. 

Ponadto w  placówce realizuje się działania stymulujące,  uwzględniając dzieci z deficytami rozwojowymi  jak i  dzieci uzdolnione.

Realizacja tych działań podejmowana jest w zajęciach dodatkowych : kompensacyjnych – indywidualnych , kółkach zainteresowań .
W miarę potrzeb prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna. 

W 2008 roku  przystąpiliśmy do programy „Cała Polska Czyta Dzieciom.

W myśl tej idei w przedszkolu założyłyśmy „Bibliotekę Malucha", do której wszystkie książki pozyskałyśmy od sponsorów i wydawnictw. Współpracujemy z PPP w Lęborku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, biblioteką gminną w której  organizowane jest pasowanie  najstarszych przedszkolaków na czytelnika.

W przedszkolu realizowane są następujące projekty i programy ogólnopolskie:

„Mamo, Tato wolę wodę”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

„Akademia Aquafresh”

W projektach tych zdobywamy corocznie certyfikaty.

Ponadto dzieci realizują się w okazjonalnych przedsięwzięciach poświęconych zdrowiu np. „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
Przedszkole współpracuje ze stowarzyszeniem „EDUQ”.

Dzięki temu pozyskuje wolontariuszy z terenu Unii Europejskiej.

KONCEPCJA PRACY:

Przedszkole ma koncepcję  pracy przyjętą przez radę pedagogiczną , którą jest: wielodyscyplinarne działanie wspierające całościowy rozwój dziecka.

Koncepcja  jest spójna z realizowanym planem pracy, programem profilaktycznym „Bezpieczny świat przedszkolaka” oraz programem wychowawczym „Żyj w zgodzie ze sobą ".

W koncepcji przyjęte  są działania stymulujące rozwój dziecka . Wykorzystywane metody  pracy to :

- m. Weroniki Sherborne

- m. Dobrego Startu

-m. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

- pedagogika zabawy

- m. aktywizujące

- m. projektów

- burza mózgów

-  m. relaksacyjne

Na stałe w kalendarz wpisane są  uroczystości  organizowane w przedszkolu. Niektóre z nich związane są z tradycjami naszego regionu, tak jak:

 • „ Przedszkolne  mini dożynki”  
 • „Jasełka”
 • „ Dzień Babci i Dziadka”
 • „Festyn Rodzinny – Mama , tata i ja”

Bierzemy udział w corocznych  zabawach zorganizowanych z okazji :

 • Andrzejek „
 • „Powitania wiosny”
 • „Święta Ziemi”

 Ale również  pamiętamy  o uroczystościach Państwowych takich jak :

 • „Narodowy Dzień Edukacji”
 • „Narodowe Święto Niepodległości”
 • „Święto Konstytucji 3 Maja”  

Uczestniczymy w wielu akcjach:

 • Góra Grosza"
 • Zbieranie nakrętek dla osób niepełnosprawnych - "Niebieski Skarb"
 • Wspomaganie schronisk dla zwierząt poprzez zbiórkę karmy
 • „Ekoszkoła” -  zbieranie telefonów komórkowych
 • Wspólpraca z hospicjum
 • Zbiórki odieży dla dzieci z najbiedniejszych stron świata

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 • Gotowy i odważny w podejmowaniu wyzwań
 • Odporny emocjonalnie, umiał panować nad złymi emocjami
 • Przygotowany do podjęcia nauki w szkole- przygotowany do nauki czytania i pisania
 • Kreatywny
 • Umiał odnaleźć się w nowym otoczeniu- adaptacja
 • Znał zasady i potrafił się do nich dostosować-dotyczące zachowania
 • Ciekawy świata
 • Wrażliwy
 • Samodzielny
 • Rozwinięty społecznie i intelektualnie
 • Komunikatywny 

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA: 

 • Do analizy wykorzystano narzędzia badawcze
 • Ankietę dla rodziców    
 • Analiza danych dotycząca bazy kadrowej , lokalowej  i materialnej

OBSZAR

         MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

D

Y

D

A

K

T

Y

K

A

1. Rozwijanie uzdolnień, atrakcyjna   oferta zajęć dodatkowych.  

2. Dobre przygotowanie dzieci do szkoły.

3. Stosowanie różnorodnych metod i form  pracy.

4. Wysoki poziom uroczystości.

5. Wysoki poziom organizowanych konkursów i przeglądów na terenie gminy i powiatu.

6. Organizacja wycieczek .

7.Atrakcyjne pomoce dydaktyczne.


1.Małe sale dydaktyczne.

 

WYCHOWANIE

 I

 OPIEKA

1. Wdrożony programy.

2. Dbałość o bezpieczeństwo , przestrzeganie praw dziecka.

 3.Dbałość o zdrowe nawyki żywieniowe dzieci.

1.Brak wpływu na zasobność środowiska  lokalnego z którego pochodzą dzieci .

2.Mała świadomość rodziców na temat wpływu odżywiania na zdrowie dzieci.

 

K

A

D

R

A

1.Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

2. Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji – samokształcenie.

3. Dobra realizacja zadań wynikających ze statutu.

4. Systematycznie działający WDN.

 

1.Ograniczone środki finansowe na doskonalenie nauczycieli.

2.Małe wykorzystane wiedzy zdobytej na szkoleniach w bieżącej pracy.

 

B

A

Z

A

1. Estetyczne sale.

2. Sukcesywne modernizowanie budynku  (sal i pomieszczeń).

3.Dobrze zagospodarowany teren przedszkola.

1.Brak sali gimnastycznej.

2.Zbyt małe sale w przedszkolu w Nowej Wsi Lęb.

3. Zbyt mała szatnia.

R

O

D

Z

I

C

E

1.Dobrze układająca się współpraca z większością rodziców  i wynikające z tego zaufanie do nauczycieli.

2. Bardzo dobra atmosfera  w relacji n-l  ; rodzic.

3.Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola.

 

1.Rodzice nie chcą zauważać problemów i trudności dydaktyczno-wychowawczych dziecka.

2.Niedostateczna świadomość rodziców dotycząca   konieczności wspierania rozwoju dziecka.

  

 

Szanse:

 • Efektywna promocja placówki w środowisku
 • Dobra, bieżąca płynna wymiana informacji między nauczycielami a rodzicami
 • Racjonalizacja zatrudnienia
 • Zwiększenie środków w budżecie na doskonalenie nauczycieli
 • Dobrze i rzetelnie realizowany plan współpracy ze szkołą podstawową
 • Organizacja porad specjalistów na terenie placówki
 • Pozyskiwanie środków na drobne, bieżące remonty
 • Pozyskiwanie środków na dofinansowanie imprez, uroczystości
 • Przekonanie środowiska rodzinnego o celowości skuteczności współpracy
 • Darmowa realizacja podstawy programowej (5 godzin)
 • Realizowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Budowa nowej placówki przedszkolnej, która odpowie na zapotrzebowanie społeczne, z podwójnymi oddziałami w poszczególnych grupach wiekowych (otwarcie w  2020 roku)

Zagrożenia:

 • Niż demograficzny
 • Bliskość innych równorzędnych placówek przedszkolnych
 • Proces prywatyzacji przedszkoli
 • Niski budżet przedszkola.

Ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną pracy placówki prowadzi się przez:

 • Badanie skuteczności działania porównując osiągane wyniki z założonymi celami
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci
 • Diagnozowanie wybranych obszarów pracy
 • Zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy placówki
 • Hospitacje polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Koncepcja pracy  Przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 • Koncepcja Pracy  Przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 • Koncepcję  zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

Data dodania: 2018-09-25 08:40:18
Data edycji: 2019-06-18 10:22:15
Ilość wyświetleń: 262

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook